Abonnemangsvillkor

 1. Allmänt
Dessa abonnemangsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan 24-7 Webhosting, nedan kallad Leverantör, och Kund avseende Domänkonto på Leverantörs server. Avtal skall anses ha träffats när Kund registreras av Leverantör varvid även abonnemangstiden börjar löpa. Leverantör förbehåller sig rätten att avböja ansökan om abonnemang. Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Leverantör. Tjänster kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras, uppgraderas samt av säkerhetsskäl.

2. Abonnemangstid
Abonnemang löper med tre månaders bindningstid, med undantag för kontotyp steg 1 som har tolv månaders bindningstid. Vid abonnemangstidens slut förlängs avtalet automatiskt med ytterligare tre respektive tolv månader, beroende på det initiala abonnemangets bindningstid, om Kund ej inkommer med uppsägning. Uppsägning skall göras via brev, fax, e-post från kontoägare eller via kontoadministrationen och vara Leverantör tillhanda senast sista dagen innan avtalstiden löper ut. Abonnemanget anses uppsagt när Kund mottagit bekräftelse på uppsägningen. Att ej betala faktura anses ej som uppsägning. Då kund erbjuds ett abonnemang med fri introduktionsmånad/månader, skall abonnemanget innan sådan periods utgång sägas upp enligt ovan. I annat fall övergår abonnemanget att löpa med tre månaders bindningstid i taget tills uppsägning sker.

3. Abonnemangsavgifter
Betalning erläggs till Leverantör i form av Leverantörs vid var tid gällande abonnemangsavgift. Betalning sker i förskott mot faktura var tredje eller var tolfte månad, beroende på abonnemangets bindningstid, och skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Kund skall omgående meddela Leverantör om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

4. Avstängning av abonnemang
Leverantör äger rätt att stänga av anslutningen om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid. Leverantör har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är spridande av olaglig information, som t ex barnpornografi eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp, samt att begå brott, eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. Upphovsrättsliga lagar gäller även på Internet. Otillbörligt är också marknadsföring via utskick till e-postadresser (s.k. spamming/mailbombning) om mottagaren ej i förväg gett sitt samtycke till detta. Detta gäller även spam/marknadsföring/korspostningar i irrelevanta Usenet-newsgrupper. Otillbörligt är också att använda serverprogramvara. Inkluderat men ej begränsat till irc bot, t.ex. eggdrops och egna servers. Otillbörligt är också medvetet handlande som negativt påverkar 24-7 Webhostings system eller övriga abonnenter eller Internet i sig självt.

5. Ansvarsbegränsning, Force Majeure
Leverantör ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Leverantörs kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. Leverantör är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess konstroll ex; olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar
Leverantörs personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

6. Egna Web-sidor på Leverantörs server
Kunden har rätt till egna Web-sidor på Leverantörs server inom ramen för tilldelat hårddiskutrymme. Antalet överförda tecken i form av html-filer, bilder m.m. är för:

Steg 1: 10 GB per månad.
Steg 2: 50 GB per månad.
Steg 3: 100 GB per månad.
Steg 4: 200 GB per månad
Steg 5: 400 GB per månad
VPS: 300 GB per månad
Dedikerad server: 1 TB per månad

Överstiges dessa värden kan man mot kostnad utöka sin överföring eller uppgradera till ett större konto.

7. Kundens ansvar
Kund är ansvarig för eventuellt nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Det åligger Kunden att registrera eventuella shareware-versioner av distribuerade program. Kunden ansvarar för innehållet i Kundens korrespondens, Kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet i Kundens Web-sidor eller andra aktiviteter som Kunden utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Kund skall meddela Leverantör vid ändring av faktureringsadress.

 

8.
Samtliga uppgifter på vår webbplats, innehållet i detta avtal samt villkor och priser för externa tjänster kan ändras utan avisering till kund. Kunden har dock rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid om förändringen inte godtages.

 

9. Vidareförsäljning
Kund äger ej rätt att sälja delar av utrymme till 3:e part, dvs 2  fysiska/juridiska personer äger ej rätt att dela på samma konto utan skriftligt tillstånd från Leverantören.

 

10.

Vid på förhand notifierade uppdateringar av serverprogramvara av säkerhets eller annat skäl som påverkar kunds webbsidas funktion eller utseende så ansvarar 24-7 Webhosting inte för att åtgärda detta utan kostnad. Det är kunds ansvar att se till att webbsidan är funktionell med de utannonserade uppdateringarna.  Vid felanmälan kommer vår support gör sitt bästa för att bistå med åtgärd eller felsökning men vi förbehåller sig rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.